Villkor

[English, see below]

Nedan följer de villkor som gäller för Berg film AB’s tjänster och produkter.

Berg film AB (BFAB)

Uppdaterad: 2022-05-17

 

1. NÖJD KUND

Vi på Berg film AB (BFAB) är måna om dig som kund och att du ska känna dig trygg med att vi levererar en produkt som du kommer känna dig nöjd med. Därför har du möjlighet att se utkast av din order under vårt arbete med den.

Generellt gäller att du som kund har rätt till att se åtminstone ett utkast per order. Vid önskemål om att få se fler utkast garanterar inte längre BFAB att tidigare angiven leveransdag kvarstår. Detta då flertalet utkast kan förlänga arbetsprocessen.

I vissa fall kan en avgift komma att debiteras kunden vid begäran av utkast utöver det första. Detta om begärda utkast utvidgar och/eller förlänger det uppdrag som i offert eller annan överenskommelse antagits. Eventuell avgift ska alltid specificeras av BFAB skriftligt innan begärda utkast ges ut till kund.

Notera att många uppdrag innebär ett tätt samarbete med kund och således medför (inkluderar) att kunden förses med flera förslag på exempelvis utformning etcetera

 

2. MATERIAL PRODUCERAT AV BFAB

2.1. Upphovsmannen; fotograf; producent; konstnär; äga upphovsrätten till allt det material som produceras, såväl stillbilder, film, text och grafiska produkter.

2.2. Producerat material får inte redigeras eller ändras utöver det som upphovsmannen tillåtit.

2.3. BFAB har rätt att använda sig av egenproducerat material i kommersiellt syfte och för marknadsföring. BFAB äga därmed ej rätten att i kommersiellt syfte använda sig av bilder som BFAB ej själva producerat.

2.4. Kunden får använda producerat material för privat bruk samt för de ändamål som överenskommits skriftligt med kunden. All användning utöver detta måste kommuniceras med BFAB alternativt upphovsmannen.

2.5. Producerat material får inte säljas vidare till tredje part utan BFABs alternativt upphovsmannens tillstånd.

2.6 BFAB ger kunden exklusiv användningsrätt till producerat material endast om kunden uttryckligen specificerar sådan förfrågan skriftligt.

 

3. ORDERVILLKOR

BFAB utför endast de uppdrag som specificerats skriftligen av kund.

Undantag från detta skall skriftligen överenskommas med kund.

 

4. LEVERANSVILLKOR

Kunden och BFAB beslutar i samråd utifrån kundens önskemål när beställda uppdrag skall utföras.

Färdigproducerat material levereras senast på överenskommit datum. Alternativt så fort materialet är färdigställt. Undantag från detta kan göras av BFAB men skall då meddelas kunden skriftligt.

Leverans av digitalt material sker till en av kund angiven mejladress via tjänsten Wetransfer. Kunden ansvarar för att inom 14 dagar säkerställa att den levererade produkten har hämtats från Wetransfer. Efter 14 dagar garanterar inte BFAB att produkten finns tillgänglig via Wetransfer.

Kunden har efter leveransdatum 14 dagar för att påtala brister alternativt uppmärksamma skillnader mellan levererad produkt mot det som avtalats på förhand. Om kunden 14 dagar efter leveransdatum inte kontaktat BFAB är produkten alternativt tjänsten godkänd av kunden.

 

5. BETALNINGSVILLKOR

Betalning sker via faktura, vilken skickas elektroniskt till kunden efter avslutat uppdrag, alternativt när större delen av uppdraget är avslutat. Avvikelser kan förekomma. Fakturaavgift vid digital faktura är alltid: 0 SEK.

Vid önskemål utfärdas en pappersfaktura. BFAB förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift om 60 SEK (exkl. moms) vid hantering av pappersfaktura.

Betalning ska vara BFAB tillhanda senast 14 dagar efter det att fakturan utfärdats. Vid utebliven betalning kommer en påminnelse att skickas med påförd påminnelseavgift om 120 SEK. Vid försening av betalning tillkommer en förseningsavgift om 18% på totalbeloppet.

Vid order av ett värde om minst 25 000 SEK ex. moms förbehåller sig BFAB rätten att fakturera 40% av orderns totala värde innan BFAB initierar arbetet med ordern. Förskottsfakturan kan under inga omständigheter återbetalas.

 

6. HANTERING AV MATERIAL FRÅN KUND

Kunden ansvarar för att denne innehar upphovsrätten för inskickat material, alternativt samtliga rättigheter avseende nyttjande, publicering och vidarebefordran av materialet i fråga. Därutöver att materialet på intet sätt strider mot gällande svensk lag eller i annan mening uppfattas som opassande. Kunden friskriver BFAB utan förbehåll från alla krav som annan kan rikta mot BFAB gällande intrång i tredje mans rättigheter.

 

BFAB reserverar sig för eventuella felaktigheter i materialet på vår webbplats. Kontakta oss vid frågor.

Mejl: hello@bergfilm.se

Terms

Below are the terms for Berg films services and products.

Berg film AB (BFAB)

Updated: 2022-05-17

 

1. SATISFIED CUSTOMER

For us at Berg film AB (BFAB) it’s important that You as a Client feel full confidence in us delivering a product that You will be completely satisfied with. Therefore, do You have the possibility to see a draft of Your order during our work process.

Generally, you as a client have the possibility to see one draft per order. If You would like to see more than one draft BFAB can no longer guarantee that the original date of delivery will remain. This due to the fact that multiple drafts might extend the work process in time.

In some cases, a fee will apply if You as the Client requests any further drafts than the first one. This will apply if the requested draft makes the order more extensive than what has been quoted or in any other agreement has been decided. Any extra fee will always be specified by BFAB in written communication before requested draft is delivered to the Client.

Note that many assignments require a close collaboration between the Client and therefore will induce that the Client will be supplied with many different proposals of, for example, final appearance etc.

 

2. CONTENT PRODUCED BY BFAB

2.1. The creator; photographer; producer; artist; own the copyright for all the content produced, this including stills, film, text and graphical products.

2.2. The produced content is not allowed to be altered or in any other way edited exceeding the guidelines given by the creator.

2.3. BFAB has the right to use content created by BFAB in commercial purpose and for marketing. BFAB do not has the right to use content not produced by BFAB in commercial purpose.

2.4. The Client has the right to use produced content in privatee purpose and in those purposes agreed in written communication with the Client. All other use exceeding this must be communicated with BFAB alternatively the creator.

2.5. Produced content are not allowed to be sold to any third part without a clearance from BFAB or the creator.

2.6 BFAB give the Client exclusive rights to use produced content only if the Client explicitly specifies such request in written communication.

 

3. TERMS OF ORDER

BFAB will only complete those assignments that has been specified in written communication by the Client.

Exceptions from this will be agreed with the Client in written text.

 

4. TERMS OF DELIVERY

The Client and BFAB agree together, based on the Clients desire, when requested assignments shall be produced.

The finished content is to be delivered no later than the agreed date of delivery. Alternatively, as soon as it is finished. Exceptions from this can be done by BFAB but shall then be communicated with the Client in written communication.

Delivery of digital content is done over the service Wetransfer to an email address specified by the Client. The Client in responsible to within 14 days make sure that the delivered product has been downloaded from Wetransfer. After 14 days BFAB will not guarantee that the content is available via Wetransfer.

The Client has 14 days to complain over faults, alternatively to notice differences, between the delivered product, alternatively service, and what has been agreed beforehand. If the Client 14 days after delivery date has not contacted BFAB the product, alternatively service, is approved by the Client.

 

5. TERMS OF PAYMENT

Payment is done via invoice, which is sent to the Client after finished assignment, alternatively when a major part of the assignment is finished. Deviations can occur. The fee for the invoice is always: 0 SEK.

In case of a request, a printed invoice can be issued. BFAB reserve the right to charge an invoice fee of 60 SEK (excl. VAT) in case of a request for a printed invoice.

Payment shall reach BFAB no later than 14 days after the date the invoice is issued. In case of a defaulted payment a reminder will be sent with an added reminder fee of 120 SEK. In case of a delayed payment a penalty fee of 18% off the total amount will be charged.

In case of an order with a value of more than 25 000 SEK (excl. VAT), BFAB hold the right to send an invoice of 40% of the total amount before BFAB initiate to work with the order. The invoice sent in advance can under no circumstances be refunded.

 

6. MANAGEMENT OF CONTENT FROM CLIENT

The Client holds the full responsibility for only submitting content which the Client holds the copyright for, alternatively holds the full rights to use, publishing and forwarding of the content in question. Furthermore, that the content in no way contrary Swedish law or in any other way can be perceived as in appropriate. The Client hold BFAB, without reservation, free from all claims that others may make against BFAB for interfering with third party rights.

 

BFAB reserve for any inaccuracies in the content at our website. Contact us in case of any questions.

Mail: hello@bergfilm.se